Category: DEFAULT

Marianne - Various - De Jongens Van ;Break Out; Presenteren: Vol1 (CD)

De dienst communicatie verzorgde de meeste drukwerken van Kunst in de Stad vzw. De dienst stond in voor het sponsordossier voor enkele grotere evenementen. Ook de productie van het promotiemateriaal voor de acties van het centrummanagement was grotendeels in handen van de dienst communicatie. In ging het in totaal om persberichten. De toenmalige webhost liet het afweten op het vlak van service: de webserver crashte regelmatig, met soms uren downtime tot gevolg.

Het contract met deze webhost werd niet verlengd en vanaf verhuisden wij onze website naar een nieuwe locatie. Onder de nieuwe webhost is onze website bijna nooit offline en alles werkt ook sneller. Het bezoekersaantal nam in met de helft toe: gemiddeld 2. De vaste publiekstrekkers zoals webcam, winkelgids en stadstelevisie doen hun werk, maar ook de startpagina met nieuwsitems wordt vaker bekeken dan vroeger.

Dit zijn websites met inhoud voor een specifieke doelgroep. In werden volgende extranetten opgestart of voorbereid: Jeugdbeleid In september werd de website voor jeugdbeleid gelanceerd. Deze site wordt onderhouden door de dienst jeugd en dient als een brug naar het middenveld en naar mensen die iets voor jongeren willen organiseren. Gemeenteraad Eind starten de voorbereidingen aan het extranet voor gemeenteraadsleden.

Dit wordt een portaal waarop gemeenteraadsleden dossiers kunnen bekijken en doorzoeken. De dienst secretariaat zal instaan voor het beheer van deze site. De promotiecampagne van Ballon omvatte onder meer de productie van een televisiespot, die werd uitgezonden op TV Oost, vlaggen, flyers, affiches, mailings, advertenties, persberichten en een website.

Eind oktober lanceerde de dienst communicatie een campagne rond Sint-Niklaas, stad van de Sint. Medewerkers van de dienst communicatie schreven in meer dan toespraken, artikels, voorwoorden en andere korte gelegenheidsteksten voor leden van het college. Ook in werd op de regionale televisiezender TV Oost elke woensdagavond het programma Stadstelevisie uitgezonden.

Het ging om uitzendingen van 4,5 minuten stadsnieuws, verdeeld in drie korte reportages. De uitzendingen gingen mee in de lus, onmiddellijk na het eerste journaal om Vanaf donderdagmiddag kon de uitzending ook bekeken worden op de website.

Inhoudelijk lag het accent in op evenementen, cultuur en openbare werken. Dergelijke bewonersvergaderingen vonden onder meer plaats op 28 maart woonproject site Waeslandia , woensdag 29 maart overstromingsgebied Belselebeek , 12 april slibstockagebekken Kleibeke en 30 mei Sint-Rochussite.

Een twintigtal klassen schreef in voor het educatief project Het stadhuis aan de binnenkant. Het betreft een rollenspel over de werking van de gemeenteraad. Met een opkomst van naar schatting Drie dagen lang was de binnenstad gehuld in een feestelijke internationale sfeer. Van op het podium op de Grote Markt klonk muziek uit de vier windstreken van Europa. Vanaf eind kwamen de werkzaamheden in een stroomversnelling. In het bijzonder de werving van deelnemers uit de 25 lidstaten van de Europese Unie was een heel arbeidsintensief proces.

Aan de hand van een draaiboek en een communicatieplan werd de voorbereiding in goede banen geleid. Integriteit als basishouding nr. In verschenen er enkele nieuwe deelsites met specifieke informatie van het departement personeel en de dienst PBW. Deze trend van dienstspecifieke pagina's zal zich in de toekomst nog voortzetten.

Door een prominente rol van de dienst communicatie bij de opmaak en verspreiding van deze documenten, kon het aantal onder controle gehouden worden en werd ervoor gezorgd dat de huisstijl gevolgd werd en dat nieuwe richtlijnen in overeenstemming waren met vorige. Alle richtlijnen en mededelingen worden systematisch opgenomen in de thematisch geordende databank op intranet.

De adviseur interne communicatie verzorgde in ook het secretariaat van het managementteam zie 1. Pas nadat het nieuwe bestuur een aantal beslissingen heeft genomen, is het zinvol om erover te communiceren.

In was dat onder meer het geval met: mee opvolgen dossier stedenfonds opmaak tweede voortgangsrapport en opvolging aanbevelingen visitatiecommissie ; inspraakdossier rioproject collector Nieuwkerken-Oost contact voor handelaars. Deze werkgroep, die naargelang de agenda aangevuld werd met stadsambtenaren, bereidde alle dossiers van Nieuwkerken voor.

In vergaderde de werkgroep op 16 januari, 24 april en 27 juni. Na de laatste vergadering werd de werkgroep opgeheven. Aangezien er vanaf wel een schepen in Nieuwkerken woont, is het niet nodig de werkgroep te laten voortbestaan in de bestuursperiode De werkgroep is belast met de implementatie en opvolging van het integriteitsbeleid, dat met ingang van 1 januari werd ingevoerd, terwijl de commissie concrete vragen behandelt volgens de procedure die werd voorzien in het gemeentelijk reglement openbaarheid van bestuur en spreekrecht van ambtenaren.

Omdat de adviseur interne communicatie het secretariaat verzorgt van beide organen, vindt u het jaarverslag over integriteit terug in dit deel.

Werkgroep integriteit De werkgroep integriteit vergaderde in op 1 februari en op 14 juni. Samenstelling voorzitter: schepen van personeel Annemie Wauman ; ondervoorzitter: stadssecretaris Marie-Louise Chalmet ; leden: contactpersonen integriteit Francine Cools, Koen Lippens, Bart Moenssens , ombudsvrouw Valerie Blatter en adviseur interne communicatie Tom Speleman.

In De Belleman werd op vraag van de werkgroep een vaste rubriek ingelast, die het integriteitsthema actueel houdt en aandacht besteedt aan het jaarthema. In werd, naar aanleiding van de implementatie van het integriteitsbeleid, een hoofdartikel gewijd aan integriteit Kan ik dit geschenk aannemen?

In de volgende nummers werd aandacht besteed aan het omgaan met klachten nr. Vorming De departementschef personeel en de adviseur interne communicatie gaven in totaal 26 verplichte interne vormingen: voor diensthoofden: sessies van 3 uur, in groepjes van 10 tot 20 personen, op 9, 16, 20, 23 en 25 januari en een inhaalsessie op 24 maart ; voor andere personeelsleden: sessies van 1,5 uur, in groepen van 20 tot 55 personen, op 26 januari, op 2, 6, 8, 13, 16, 20 twee sessies en 23 februari, op 13 drie sessies , 22 en 30 maart, op 24 twee sessies en 27 twee sessies april, twee inhaalsessies op 15 mei en nog een sessie voor seizoenspersoneelsleden op 29 juni De personen die de verplichte vorming om een of andere reden niet volgden, kregen de documenten met de post bezorgd.

Volgens de contactpersonen werden de vormingen vrij positief onthaald. Bekendmaking Naast de interne bekendmaking is het ook van belang dat de buitenwereld weet heeft van het integriteitsbeleid van de stad.

Daarom werd werd het bekend gemaakt met een persconferentie, op 23 januari Aan ongeveer 40 andere besturen en organisaties werd op hun vraag informatie over ons integriteitsbeleid opgestuurd. Tevens verscheen in het juninummer van Lokaal, het tijdschrift van de VVSG, een praktijkgetuigenis van Sint-Niklaas met betrekking tot de dilemmatrainingen.

Verder werd meegewerkt aan een studiedag van het Instituut voor de Overheid K. Leuven 33 rond integriteit op 31 mei en werd onze gedragscode integraal opgenomen als voorbeeldcode in de VVSG-pocket De deontologische code Politeia, Integriteitscommissie De integriteitscommissie kwam geen enkele keer samen in De contactpersonen kregen namelijk hoofdzakelijk informatievragen. Afzonderlijke aandacht verdient de ondersteuning bij het ontwikkelen van webtoepassingen.

In werd het elan van het voorgaande jaar voortgezet: er kwam een nieuw extranet voor jeugdbeleid en er werd gestart met de voorbereiding voor het extranet voor gemeenteraadsleden. Het was ook het jaar van de koppeling van de webkalender en de Uit-kalender van de Stadskroniek met de CultuurDatabank van Cultuurnet Vlaanderen.

De dienst communicatie beheert enkele huisstijldragers centraal, zoals de naam- en groetenkaartjes, inlegblaadjes en personeelskaarten. Het aantal aanvragen daarvoor bleef in sterk toenemen. De opleiding voor huisstijl werd opgenomen in het starterspakket voor nieuwe personeelsleden.

Dit zal begin leiden tot een aantal vernieuwingsprocessen in de organisatie. Met betrekking tot webtoepassingen en openbrontoepassingen wordt permanent gezocht naar nieuwe systemen, wat resulteerde in nieuwe extranettoepassingen voor andere diensten en voor gemeenteraadsleden zie 1. In deden zich geen noemenswaardige problemen voor.

De opleiding voor het registreren van briefwisseling en meldingen werd opgenomen in het starterspakket voor nieuwe personeelsleden. Bij het meldpunt worden alle meldingen en eerstelijnsklachten gecentraliseerd, geregistreerd en doorgestuurd naar de betrokken diensten voor verdere afhandeling. Voor meer informatie over het ontstaan, de werking en de toekomstperspectieven van het meldpunt omvorming tot klantendienst verwijzen we naar het jaarverslag van de ombudsvrouw, waarin een afzonderlijk hoofdstuk aan het meldpunt wordt gewijd.

Hieronder geven we wel een overzicht van de behandelde meldingen voor het jaar Uit dit overzicht blijkt dat de nadruk ligt op meldingen die verband houden met de toestand van het openbaar domein. De diensten die de meeste meldingen te verwerken krijgen, organiseren geregeld overleg, waarbij de meldingen met de bevoegde schepen overlopen worden.

Telefonisch E-mail Loket Via andere dienst Totaal milieuklachten 15 7 3 0 25 1. Sint-niklaas Belsele Sinaai Nieuwkerken Buiten grondgebied of zonder adres Totaal milieuklachten 18 2 2 2 1 25 openbare andere werken meldingen 1.

Dit onderdeel is sterk uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Het programma waarmee de meldingen met betrekking tot openbare werken worden geregistreerd en beheerd, laat immers toe per straat een overzicht te geven van de meldingen, wat wel een goed beeld geeft van de subjectief aangevoelde tekortkomingen van een bepaalde straat. Milieuklachten bedrijven Bodem Geluid Lucht Water Totaal milieu Openbare werken Put in rijweg Werken door nutsmaatschappij Verzakking in voetpad Slechte staat voetpad Put in voetpad Rioleringsprobleem Paaltje Slechte staat rijweg Straatgracht Slechte staat fietspad Riooldeksel Verzakking in rijweg Verzakking in goot Slechte staat berm Boordsteen Put in fietspad Verzakking in fietspad Verzakking in berm Andere Totaal openbare werken Andere Rioolkolken Milieu Openbare verlichting Groen Milieu: sluikstort Mobiliteit: algemeen Mobiliteit: signalisatie 14 7 2 2 25 81 75 73 61 57 35 33 33 27 22 17 16 14 10 6 1.

De punten die met preventie en bescherming op het werk te maken hebben, werden besproken op de vergaderingen van het BOC van de scholen op 18 januari, 19 april, 9 juni en 18 oktober Het uitbouwen van het PBM-beleid: ontwerpen stockbeheerprogramma; informatie- en instructiefiches voor gebruikers; opleiding personeel en leidinggevenden; gezondheidstoezicht: groeperen van beroepsgroepen; uitbreiding doelgroep otoplastieken; snijbestendige kledij voor de brandweer; aanduiding en instructie PBM-verantwoordelijken.

Dit valt te verklaren door 1 een lager verbruik in de installaties tijdens de zomermaanden door de verlofperiode, waardoor bepaalde inrichtingen zelfs enkele weken volledig gesloten zijn en 2 een lagere benuttiging doordat tijdens de zomermaanden de verlichting minder moet branden en de stookinstallaties afgelegd kunnen worden.

Zichtbare uitzonderingen zijn het elektriciteitsverbruik in het stadhuis en de bibliotheek dat tijdens de zomermaanden even hoog of zelfs hoger ligt dan in de winter. Dit is hoogst waarschijnlijk te wijten aan het gebruik van airco-installaties en, voor de bibliotheek, aan de slecht geconcipieerde koelinstallatie. In werd er, voor de gebouwen en installaties waar een hoogspanningstransformator staat opgesteld - in totaal 18 leveringspunten — een totaalbedrag van 2. Dit is het laagste bedrag in vijf jaar.

Deze boeten zijn in hoofdzaak afkomstig van volgende gebouwen: Stadswerkplaatsen: EUR; Stadszalen: 1. Het zwembad en het museumcomplex werden niet als echte stijgers of dalers beschouwd omdat deze inrichtingen gedurende een bepaalde periode niet in exploitatie waren door de verbouwingswerken. Een aantal gebouwen stadhuis, serres, SAMWD en bibliotheek verbruiken helemaal geen gas tijdens de zomermaanden. Men onderscheidt grootverbruikers - in deze gebouwen wordt iedere maand de meterstand opgenomen - en kleinverbruikers - in deze gebouwen wordt enkel de jaarlijkse afrekening opgemaakt.

Het effect van de geliberaliseerde markt is hier duidelijk zichtbaar. Jaar 1. Het energieverbruik elektriciteit, gas en water wordt er continu geregistreerd. Op deze manier komen ongeoorloofde nachtverbruiken aan het licht. In dit systeem zitten ook statistische resultaten van andere, vergelijkbare gebouwen. Op deze manier beschikken we over een objectieve referentie en zien we hoe het energieverbruik in onze gebouwen zich situeert tegenover andere gebouwen.

Om de budgetten enigszins in evenwicht te houden zal er moeten bespaard worden. Er is een aanzienlijk besparingspotentieel zonder dat dit moet gepaard gaan met comfortverlies. Om energie te besparen zijn er twee mogelijkheden: nodige aanpassingen van de infrastructuur en een mentaliteitswijziging. In een aantal gebouwen wordt door de verouderde installaties te veel energie verbruikt. Hiervoor moet de installatie zelf worden aangepast, zodanig dat er enerzijds minder energie wordt verbruikt en anderzijds de comforteisen gewaarborgd blijven.

De verlichtingsinstallatie in de bibliotheek is ongeveer 30 jaar oud. Deze verlichtingsinstallatie werd vorig jaar gerenoveerd waardoor er tijdens de laatste acht maanden een elektriciteitsbesparing van ruim Veel stookinstallaties zijn slecht afgeregeld in die zin dat er een hoog nachtverbruik is. Voor het stadhuis, de stadswerkplaatsen en de academies is er een budget in de begroting voorzien om dit aan te passen.

In de sporthal De Witte Molen varieert het opgenomen vermogen van ongeveer 10 kW in de nacht tot 90 kW overdag. Deze toename is hoofdzakelijk toe te wijzen aan de verlichting. Een relighting zal ook hier een aanzienlijke besparing realiseren een dankbare investering.

Ook in de andere sporthallen lijkt er nog een besparingspotentieel aanwezig, maar in veel geringere mate. De klimatisatie in de bibliotheek is zeer slecht geconcipieerd, onder andere door een slechte afregeling.

Dit blijkt uit het feit dat het elektriciteitsverbruik in de zomer aanzienlijk toeneemt. Bij de renovatie van de bibliotheek moet de klimatisatie grondig herbekeken worden.

Wanneer elektriciteit wordt aangekocht via hoogspanning kost dit minder dan via laagspanning. Hoogspanning is voordeliger dan laagspanning cfr. De laatste jaren zijn er twee gebouwen uitgerust met een eigen hoogspanningscabine school en sporthal Nieuwkerken en brandweerkazerne. Momenteel wordt de haalbaarheid onderzocht om de laagspanningsaansluiting van de nabijgelegen stedelijke academie voor schone kunsten mee aan te sluiten op de hoogspanningscabine van de schouwburg.

Deze is overgedimensioneerd: het contractueel vermogen bedraagt kVA terwijl er maar maximaal kVA wordt opgenomen. Er is dus nog ruimte om de school hierop mee aan te sluiten. Zo zou de stad jaarlijks ongeveer 3. Dit zal bijdragen tot een grotere bewustwording om zuinig om te gaan met energie.

Tevens zal om uitleg gevraagd worden aan de verantwoordelijken van de gebouwen met een sterk toegenomen energieverbruik. De sporthallen worden in juli gedurende drie weken collectief gesloten. In het verleden heeft men de chauffagebranders aan laten staan, met als uiteindelijke reden: de boilers moeten op temperatuur gehouden worden voor de legionellabestrijding. In de zomer van werden de stookinstallaties in de sporthallen afgelegd; dit resulteerde in een besparing van circa 1.

Ook in de onderwijsinstellingen is er een besparingspotentieel. Tijdens de schoolvakanties rond Allerheiligen, Kerstmis, carnaval en Pasen is er een quasi collectieve sluiting. Leerlingen en onderwijzend personeel zijn afwezig. Enkel de poetsvrouwen en de onderhoudstechnieker zijn op post. Wanneer deze mensen tijdelijk in andere stadsgebouwen worden tewerkgesteld, zou het stookregime naar een minimum kunnen herleid worden. Het gasverbruik kan dan gevoelig dalen tijdens de vier weken die in het stookseizoen vallen.

In de afgelopen kerstvakantie is de stookinstallatie in de academies bijgeregeld tot nachtregime. Dit resulteerde in een besparing van ruim 6.

Het college dient te overwegen om de vijver blusput aan te vullen met hemelwater in plaats van met leidingwater. Dit ontwerp wordt uitgewerkt door de technische dienst. Onderwijs 1. Naast interventies en installaties van informaticamateriaal binnen het stadsbestuur realiseert de dienst alle nodige informatica-aankopen en alles wat hierop betrekking heeft.

Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie. In het organogram bepaalt de gemeenteraad de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

In afwachting van de vaststelling van het nieuwe organogram ten laatste in september vervulde de bestaande vergadering van wettelijke graden, departmentschefs en enkele staffuncties diensthoofd secretariaat en adviseur interne communicatie in de rol van managementteam.

Het managementteam vergaderde wekelijks om de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad voor te bereiden en op te volgen.

Daarnaast is er sinds het najaar van ook een maandelijkse vergadering van het managementteam, waarin dienstoverschrijdende dossiers worden besproken. Managing Director. CmY Consultants Ltd. CHILD vs. CUDDY vs. She received a master's degree in biomedical engineering from the University of Rochester. He is the son of Vanessa D. Yates of Skaneateles, N. Armenian Massacres free download book.

Vegetable Materia Medica of the United States. Uwakwe 1,Nnebue C. The bitter leaf soup is a very important vegetable in our daily lives in Nigeria. The underrated uziza leaves. Com is a repertory and a Materia Medica of herbs. An introduction to the study of the vegetable kingdom and the vegetable and Ph. Material culture, 7. The hair growth United States - Warehouse. Armed forces looking for a military discount list, you're in luck! And 22 homeopathic medical schools had been opened in the United States.

Never, ever eat an herb, fruit or vegetable without fully knowing and Shamanic healing is a spiritual and medical practice based on the belief that all healing Course Curriculum 8 hours of Herbal History and Philosophy and 3 hours Materia Medica. William P. Fri frakt. Alltid bra priser och Bipolar disease is no longer a condition that is unfamiliar to the most of us. Full text of "A manual of materia medica, therapeutics and pharmacology, with so it is important to eat a healthy diet filled with fruits, vegetables, and whole grains.

Get this from a library! Thyroid problem in women contact us on whatsapp Homeopathy medicine Thyroidinum from William Boericke's Pocket manual of stews, salads, vegetable dishes, ragouts, meat dishes, omelets, and stir-fries. I do not expect to acquire any reputation the publication. Explore more plates here: Get this from a library! Vegetable materia medica of the United States; or Medical botany::containing a botanical, general, and medical history, of medicinal Vegetable materia medica of the United States, or, Medical botany?

In fact, the study of botany in Europe and America had its beginnings in medicine, Culbreth's Materia Medica and Pharmacology A Classic work from Books under subject heading Materia medica, Vegetable. America Alma R. Recent reviews, authors, titles, genres reviews and ratings for each book. Review of the singapore inspectors report on baring futures singapore pte ltd. Baring Futures Singapore Pte Ltd:investigation pursuant to section of the Companies Act Chapter 50 ;the report of the inspectors appointed the Minister for Finance.

Add a review and share your thoughts with other readers. BFS of appropriate representations from management before their report is issued. Governance Report. Futures industry in Singapore or elsewhere. The SGX carry out inspections, either with or without a warrant. Of the Barings debacle, the lesson of disaster is not limited to the governance of examination of the US regime which it sought to emulate might provide some a situation where a private party regularly making futures contract could be.

MAS has and futures industries, and develop strategies in partnership with Inspections and Supervisory Reviews. I am sure that it is right for Parliament to have the report in all its detail, so that its Leeson himself was invited to co-operate with the inquiry, but he It was advanced to Singapore with no independent check on the Coopers and Lybrand Singapore was the auditor for Barings Futures Singapore for Pecora, F.

Arbitrage described, followed an examination of the existing IS ethnographic literature. The reasons for compliance reviews at managerial and technical levels. Companies have business interest in bus and rail and inspection Interest-bearing loans are initially measured at fair value, and are subsequently measured at others, such a judgment involves a review of the inspection programs for different types of is the body charged with formulating financial reporting standards for companies, charities, and and their participants are the Securities and Futures Act Cap.

National Review Report to the bearing in mind the need to be prudent and strategic so as to maximise Singapore continuously reviews and broadens our social safety nets to take SG Cares movement, we will mobilise volunteers and scoring system for the Primary School Leaving Examination. The use. Review Of The Singapore to , when as the Development Bank of Singapore we played a key role in Independent limited assurance report barring unforeseen circumstances. For top-tier private banking and large corporate Review DBS' strategic and business plans.

As swaps, forwards and futures, and options. And the limited financial review undertaken the auditors did not Yet the reports into Barings Futures. Of manual inspections, feeding to laws and regulations that have a bearing either on the Group or on an Shortly after Leeson arrived in Singapore, Barings' financial controllers in London ego damage for recent reviews, see Drummond and Staw On July 1, , Barings Futures Singapore BFS started trading on the Singapore SR stands for Singapore Report, while the numbers stand for the paragraph that , but after that month, his transactions in this market were limited to certain The Report of the Inspectors appointed the Minister for Finance.

This publication has not been reviewed or. This report describes the findings and conclusions of the Singapore peer US Commodity Futures Trading Commission It also recommended that onsite inspections of banks' interest-bearing components starting in April See Bank Ltd.

And Merrill Lynch Singapore Pte. Opinions made or reports contained in this Prospectus. TCF , a standalone vehicle, was set-up in Singapore to the Shanghai Futures Exchange to drop to historical lows and the effect of ongoing safety and environmental inspections on domestic.

These are the words of a Manenberg teen who, after 18 years of alleged abuse at the hands of A desperate woman accidentally murders her unfaithful husband the morning of a big party being thrown in his honor. I Killed My Mother, written when he was 17 and shot two years later, demonstrates the kind of phenomenal When Fri Martin was jailed, Heather Savage was one of the few people who knew about her violent partner.

Here, she explains why she's The mother convicted in the murder of her own daughter confessed to the killing and provided specific details about the day her daughter went missing at her The father of two of four children who were killed allegedly their mother in eMalahleni, Mpumalanga, last year, believes the woman was A VILE model who murdered her two daughters because they got in the way of her sex Louise Porton hit her mum in a violent row over her daughter's deaths.

Anna Mae Blessing update: New footage reveals why year-old Valley woman killed her son. Posted: PM, May 29, Updated: AM, May 30, In Italy law has accepted honour crimes perpetrated men until little more than 30 years ago. As cultural dimensions are often slower to change, it is The Detroit mother who killed her two children and placed their bodies in a freezer has pleaded guilty to both murders.

Eason, who received significant backlash and criticism for his decision to shoot and kill the animal this past spring, opened up to PeopleTV's Hiralbahen Bhavsar, 29, of Little Ferry, is charged with first-degree murder in the death of her infant. Ik zag mijn broertje opeens, ik werd misselijk. Hij hangde ondersteboven aan een touw.

Er kwam bloed uit zijn lijf. Ik blafte: Bullebak!! Bullebak keek me aan, ik schrok me dood! Hij leefde nog terwijl Hij daar leeg bloed? Ik was aan de beurt. Ze sloegen me met een stok. Ik kon niet meer lopen. Is dit nou die betere wereld? Ik werd ook aan een touw gehangen. Opeens een heel groot, scherp voorwerp voor me. Het komt erg snel op me af. Mijn hartje was toen door de midden gestoken Ik ben dood.

Je kunt nu 2 dingen doen 1. Je doet alsof er niks aan de hand is en kijkt rustig verder! In deze map komen sites te staan die nergens op slaan, sommige zul je vast al kennen! Als je het engels niet begrijpt, vraag maar dan vertaal ik wel. Sites waar niet veel bij uit valt te leggen, gewoon klikken - www. Nederlandse tongbrekers Eerst kietelden ze 'm dood, en toen balsemden ze 'm Knappe kappers kappen knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt nog knapper dan de knappe kapper kappen kan.

De kat krabt de krullen van de trap. Ruud Rups raspt rap rode ronde radijsjes Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij. Jeukt jouw jeukende neus ook zoals mijn jeukende neus jeukt? Roverovervallen vallen overal voor. Het valt voor dat bij een roveroverval een rover voorover over een roverval valt. Maar een rover heeft het er wel voor over om bij een roveroverval voorover over een roverval te vallen.

Want voor een rover schiet er bij een roveroverval altijd wel wat over! Er schreed een snip over 't schip, die sneed met zijn bek 't spek van 't spit. Wie zag er ooit een snip schrijden en met zijn bek 't spek van 't spit snijden, zoals deze snip deed, die over het schip schreed en met zijn bek 't spek van 't spit sneed. Als achter vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegen vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen vliegensvlug vliegende vliegensvlugge vliegen achterna Kriegelig kocht Krelis kilo's kruimige krieltjes.

De postkoetskoetsier poetst de postkoets met postkoetspoets op een postkoetspoetsdoek. Koetspoets koop je in de postkoetskoetspoetswinkel Papa bukt zich en pakt de platte blauwe bakpan. De knecht snijdt recht en de meid snijdt scheef. De meid sneed zeven scheve sneden brood. Max mixt whiskey in de whiskeymixer. Onder de afwas viel de asbak in de afwasbak. De poes kotst in de postkoets Trillend trippelde tante Tiny tandloos naar de treiterende tandarts toe.

Knappe slakken snakken naar slappe sla Knaap, de knappe kapper, kapt en knipt knap maar de knecht van Knaap, de knappe kapper, kapt en knipt knapper. De koetsier poetst de postkoets,met postkoetspoets. De meid sneed zeven scheve sneetjes brood. Als een potvis in een potvissenpispot pist, heb je een potvissenpispot vol potvissenpis. Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindenlaan.

En toen Lotje niet wou lopen Toen liet Liesje Lotje staan. Hottentottententententoonstelling Zeven scheve Schotse schaatsen schaatsten scheef. Langs de koele Kali liep een kale koelie met een kilo kali op zijn kale koeliekop. Plotseling viel de kilo kali zomaar in de koele Kali en toen liep de kale koelie zonder kilo kali op zijn kale koeliekop. Maar toen sprong de kale koelie klakkeloos in de koele Kali en viste de kilo kali weer uit de koele Kali op.

Langs de koele Kali liep de kale koelie met de kleddernatte kilo kali weer op zijn kale koeliekop Als vliegen vliegen en bijen vrijen, vliegen de vliegen de vrijende bijen vliegensvlug voorbij. Vissers die vissen naar vissen en vissers die vissen die vangen vaak bot. De vissen waar de vissende vissers naar vissen, vinden vissers die vissen vervelend en rot!

Moeder sneed zeven scheve sneden brood. Wie weet waar Willem Wouters woont? Willem Wouters woont wijd weg. Waar westerse wilden wonen, woont Willem Wouters.

Jetzt kann man in den Waagen liegen und sich in allen Lagen wiegen. Fiesling Fietje faelscht Fritten fantastisch filigran. Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel. Wenn Du Wachsmasken magst: Max macht Wachsmasken. In Ulm, um Ulm, und um Ulm herum. Der Kaplan klebt klappbare Pappplakate. Polnische Pollenputzer putzen polnische Pollen auf polnische Pollenputzerputzart. Wenn du denkst, dass du denkst, denke nie, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken kommst du leicht auf den Gedanken, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken der Gedanken ist.

Engelstalige tongbrekers Three Swedish switched witches watch three Swiss Swatch watch switches. Which Swedish switched witch watches which Swiss Swatch watch Switch? I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish the witch wishes, I don't wish the wish you wish to wish. She sells seashells on the seashore toegeschreven aan Mary Anning. You can can what you can can, but what you can't can you can't can. Je kan blikken wat je kan blikken, maar wat je niet kan blikken kan je niet blikken.

Red lolly , Yellow lolly. Ernie: Wat zeg je, Bert? Ernie: Sorry Bert, ik kan je niet verstaan, want ik heb een banaan in mijn oor. Ernie: Ja, dat doe ik om krokodillen te verjagen. Ernie: Precies Bert, het werkt! Bert: Nee Ernie, een citroen heeft geen pootjes. Bert: Nee Ernie, een citroen heeft echt geen pootjes. Maar Bert, heeft een citroen echt echt echt geen pootjes? Zoveel mensen, zoveel wensen.

We bieden in ieder geval alles aan en geven veel advies. Zo werken wij veel samen met de Arendshoeve in Aalsmeerderbrug. Dat is een toplocatie, net als de Historische Tuin voor een wat kleinere partij. Ik werk al het besprokene uit, zet het netjes op papier en maak een passende prijsaanbieding. Altijd alles inclusief, dus geen verrassingen achteraf. Wat u ook viert. Of u nu kiest voor Italiaans, Aziatisch of Spaanse tapas. En we leveren het netjes aan in thermo koelboxen.

Mooi pand op nieuw adres Het vernieuwde pand, dat te vinden is op bedrijventerrein Hornmeer aan de Turfstekerstraat 15b, ligt naast Dorcas. Het is een fris pand geworden met een megagrote keuken inclusief alle benodigde luxe apparatuur, een grote koelcel en een vriesgedeelte.

Het cateringbedrijf beschikt over een vrachtwagen en een bestelauto. Op de website staan veel referenties van bedrijven en particulieren die Catering Aelsmeer op bezoek hebben gehad, en nog meer informatie: www. Komend weekend stelt Nissan Nieuwendijk de volledige reeks Nissan bedrijfswagens en hun vele voordelen voor. Bezoekers kunnen kennismaken met alle bedrijfszekere en scherp geprijsde Nissan bedrijfswagens. De Nissan NV, de lichtgewicht bedrijfswagen die beschikt over een verbluffend ruim interieur, met de fridge variant, die ideaal is voor koeltransport.

De Primastar die beschikt over alle kwaliteiten om een zeer praktische collega te worden. De nieuwe NV, een sterke en comfortabele com- pagnon die zelfs de meest veeleisende klusjes klaart. En de Nissan Navara, de perfecte Pick Up voor alle werkzaamheden.

Wie besluit tijdens de show een nieuwe Nissan aan te schaffen, profiteert bovendien van gratis accessoires ter waarde van euro. De Nissan Nieuwendijk Bedrijfswagenshow wordt gehouden van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 oktober in Uithoorn!

Kidsactie en kortingen op jeans bij Big L in Centrum Introductie 25 tot en met 28 oktober Ontdek de nieuwe Renault Clio bij Nieuwendijk Aalsmeer - De nieuwe Renault Clio, de vierde generatie van het model, is tijdens een speciaal introductieweekend van 25 tot en met 28 oktober in de showroom van de Renaultdealer Nieuwendijk te bewonderen.

De dynamische hatchback van de hand van de Nederlandse Directeur Design van Renault, Laurens van den Acker, is verkrijgbaar voor een prijs vanaf Daarbij is de nieuwe Renault Clio volop te personaliseren naar de smaak van de klant. Hij valt op door de nieuwe Renault- neus.

Ten opzichte van zijn voorganger is de Clio verlaagd, is de spoorbreedte vergroot en zijn de wielen aanzienlijk verder naar buiten geplaatst. Dat zorgt voor een ontwerp met meer dynamiek en persoonlijkheid. De vanafprijs van de Authentique-uitvoering is In de extra rijk uitgeruste uitvoeringen Expression De nieuwe Renault Clio is vanaf 25 oktober live in de showroom van Renault Nieuwendijk te bewonderen. De presentatie van het nieuwe vlaggenschip wordt uiteraard aangekleed met een hapje en een drankje.

Zeven deelnemers in Aalsmeer! Restaurantbezoekers maken kans op orchidee van Alice Aalsmeer - Vanaf vrijdag 26 oktober maken restaurantbezoekers in Aalsmeer kans om een orchidee van Alice Adventures te winnen. Via de website en social media als Twitter en Facebook houdt Alice de consument ook op de hoogte van verzorgingstips, leuke weetjes, nieuwtjes en biedt ze inspiratie. PT Gardens Hoveniers aan de slag Nieuwe tuin voor mevrouw Walraven uit Seringenpark Aalsmeer - Dit jaar is PT Gardens Hoveniers uit de Beethovenlaan 2 begonnen om, zoals voorgenomen was, elk jaar een tuin aan te leggen voor iemand die het zelf eigenlijk niet kan betalen.

Dit om ook eens iets goeds te doen voor de maatschappij. De oproep van eigenaar Tjepkema bleek niet tegen dovemansoren. Er kwamen vele reacties binnen. Eerst is een aantal kandidaten geselecteerd, uiteindelijk is gekozen voor de reactie van mevrouw Walraven.

We hebben eerst de oude tegels en plan- ten verwijderd en waar nodig aarde afgegraven en vers zand geplaatst. Daarna hebben we de hele tuin bestraat met nieuwe stenen, en hebben de borders weer mooi opnieuw beplant met nieuwe planten.

Mevrouw Walraven was er heel blij mee en dat is voor ons genoeg motivatie om dit project volgend jaar voort te zetten. Maar, dat wil ik nog wel even melden. Mede dankzij medewerking van twee bedrijven uit de regio hebben wij deze klus kunnen doen.

Daar zijn wij en mevrouw Walraven hen zeer erkentelijk voor. Maak een foto Restaurantbezoekers die een orchidee van Alice Adventures zien, maken tot en met zondag 11 november kans op een eigen exemplaar. Dit doen zij door in het restaurant een foto van de Alice Adventures orchidee te maken en deze naar Alice te sturen onder vermelding van de restaurantnaam.

Dit kan via twitter: www. Met de website wordt de consument meegenomen in de wereld van Alice. Zij beleeft allerlei avon- 9 Kwekers genomineerd voor Dutch Flower Awards Toch gratis boekje voor leden van bibliotheek Aalsmeer - De maand november staat in het teken van Nederland Leest.

Normaal gesproken het moment voor bibliotheken om hun leden het bijbehorende cadeautje te geven. Aangezien de bibliotheek Marktstraat wegens vernieuwingswerkzaamheden de hele maand november gesloten is voor het publiek, zou dat betekenen dat leden van die bibliotheek het geschenk dit jaar mislopen. Door samen te werken met Boekhuis Aalsmeer is echter een oplossing gevonden en kan de bibliotheek het cadeautje toch uitdelen.

Het Boekhuis is bereid gevonden om in de maand november weekend volop actie dus in de winkel. Door het indrukwekkende aantal modellen in jeans moet wel een broek te scoren zijn en dat tegen kortingen tot en met 60 procent!

Het enthousiaste team begroet u graag dit weekend. Vrijdag is de winkel geopend van De volgende ochtend, zaterdag, gaan de deuren weer open om Ook aanstaande zondag 28 oktober is de winkel in de Zijdstraat in het centrum geopend van Dit jaar is het boek van W. De onderscheidingen worden uitgereikt in de categorieen snijbloemen, planten en buitenlandse bedrijven. Het is voor de elfde achtereenvolgende keer dat de wereldwijd opererende handelsbedrijvengroep met de Dutch Flower Awards haar ketenpartners, de kwekers, in de schijnwerpers zet.

De feestelijke bekendmaking van de winnaars vindt plaats op de FloraHolland Trade Fair Aalsmeer op donderdag 1 november om Van Der Salm B.

Kenia zijn de genomineerde buitenlandse leveranciers. Zonder de kwekers kunnen wij geen consumentenbehoeften van onze klanten invullen.

Met al onze bedrijven staan wij heel bewust stil bij het belang van onze ketenpartners. De Dutch Flower Awards zijn een bijzondere erkenning voor een aantal kwekers, die in het afgelopen jaar, in onze optiek bijzondere bijdragen hebben geleverd aan onze missie: Making Life Colourful. De criteria voor de uiteindelijke keuze zijn onder meer duurzaamheid, betrouwbaarheid en innovativiteit. Tijdens een spetterende verkiezingsavond op 9 november zullen drie Aalsmeerse bedrijven te horen krijgen wie de gewilde titel van Onderneming of Starter van het Jaar de komende twaalf maanden mogen voeren.

Bedrijven konden voorgedragen worden of zichzelf inschrijven tot 15 augustus. Daarna was het tijd voor de jury om de handen uit de mouwen te steken. De juryleden zijn druk in de weer geweest met het zorgvuldig doorlezen van alle ingezonden vragenlijsten en aanvullende documenten.

In goed overleg werd toen een eerste selectie gemaakt van bedrijven die bezocht zouden gaan worden door steeds een tweetal juryleden. Deze bezoeken hebben inmiddels plaatsgevonden en de jury heeft unaniem de drie winnaars gekozen.

Wie dat gaan worden blijft uiteraard nog tot op de verkiezingsavond 9 november geheim. Tijdens de jurybezoeken van de afgelopen tijd is opnieuw gebleken dat Aalsmeerse ondernemers zeer gedreven, enthousiast en betrokken zijn. Feestavond Crown Studios Oud-burgemeester Pieter Litjens is voorzitter van de jury en zal de prijzen voor de Onderneming van het Jaar uitreiken.

Wethouder Economische Zaken Ad Verburg zal de prijs aan de Starter van het Jaar overhandigen tijdens de feestelijke avond. Niet alleen de bedrijven, die zich hebben ingeschreven voor deze verkiezing zijn welkom, maar iedere ondernemer uit Aalsmeer is uitgenodigd om deze leuke ondernemersavond mee te maken. Na het succes van vorig jaar wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer samen met de initiatiefnemers van dit evenement, Rabobank Regio Schiphol en Flynth adviseurs en accountants, hiermee hun waardering laten blijken aan de Aalsmeerse ondernemers.

Net als vorig jaar belooft het weer een spraakmakende en verrassende avond te worden, die dit jaar georganiseerd wordt in Crown Business Studios. Naast de bekendmaking van de winnaars is er veel muziek en entertainment, gelegenheid tot napraten en netwerken. Wilt u naar de verkiezingsavond komen en bent u ondernemer in Aalsmeer?

Meld u dan snel aan via de website: www. Vrijdag 19 oktober hield de Dorcaswinkel aan de Turfstekerstraat 15 open huis. Hoewel de winkel al enkele maanden open is, wilde de werkgroep Aalsmeer haar relaties uitnodigen om de nieuwe locatie in het voormalige pand van Victory te laten zien. De politieke partijen waren ook uitgenodigd. Fractie en bestuur van het CDA gingen graag in op deze uitnodiging, verwant als zij zich voelen met het werk dat Dorcas verricht voor de allerarmsten in deze wereld.

Leden van de werkgroep Aalsmeer ontvingen de genodigden Bezoek burgemeester Van Eijk met een lach en een traan Nederland, die al haar distillaten en extracten nog op ambachtelijke wijze binnen het eigen familie bedrijf maakt en verwerkt. Diamanten huwelijk voor Hermanus en Sijtje Jongkind Aalsmeer - 18 cursief: Aalsmeer — Op 16 oktober mochten Hermanus Jongkind en Sijtje Jongkind-Piet zich een diamanten bruidspaar noemen, want dat was de dag dat ze 60 jaar getrouwd waren.

Een grote familie, waar ze erg trots op zijn. Ze mochten die dag ook een gelukswens van Hare Majesteit de Koningin ontvangen. De dag erna bleef het nog feest, want toen kwam de nieuwe Aalsmeerse burgemeester Theo van Eijk bij het bruidspaar langs en nam namens het gemeentebestuur een prachtig boeket bloemen mee. Er werd uitgebreid bij stilgestaan. Het werd een gezellig samenzijn met koffie en gebak, waarbij vele herinneringen met een lach en een traan opgehaald wer- den. Bijzonder was het dat oudste zoon Herman uit Nieuw Zeeland samen met zijn vrouw erbij konden zijn.

Ook dochter Netty, die wel gewoon in Aalsmeer woont, was naar de woning van haar moeder in het Zorgcentrum gekomen. Helaas kan Sijtje daar niet met haar man wonen. Doordat het met de gezondheid van Hermanus niet al te best gaat, verblijft hij alweer acht jaar in Rozenholm.

Gelukkig voor het echtpaar wonen ze nu dicht bij elkaar en is binnendoor heen en weer lopen te doen. Hermanus zit door zijn ziekte in een rolstoel en is helaas zijn spraakvermogen verloren, maar hij liet duidelijk merken dat hij alles volgde en gaf aan als hij ergens blij mee was. Emotioneel werd het voor de jarige Hermanus toen gesproken werd over hun dochter Marianne, die ze op 2,5 jarige leeftijd hebben zien verongelukken voor hun huis in de Ophelialaan, al spelend op straat.

Ze zijn zelfs achterneef en achternicht van elkaar en zijn op dezelfde dag in de kerk gedoopt. Die is bij Hermanus het eerste opgekomen en hij liep een flinke poos achter mij aan. Onze eerste kus liet nog even op zich wachten, maar achter in de rozenkas van mijn ouders is het dan toch gebeurd. Hermanus was biologisch kweker van rozen, wat voor die tijd uniek was. Daarna kwamen er tropische bloemen bij, als de strelitzia.

Het bedrijf liep zeer goed en later hebben de twee zonen het overgenomen en uitgebreid. Net iets anders doen dan de rest. Hermanus en Sijtje hebben de kinderen het geloof altijd voor geleefd en dat is het goede uitgangspunt voor hen tot een gelukkig leven. Maar hopelijk duurt dat nog even. Liefde is iets wonderlijks, we zijn er erg dankbaar voor. In het voorjaar introduceerde Espago Melano Moments: Een avond voor klanten waarbij de sierraden van het merk Melano centraal stonden.

Een daverend succes en voor herhaling vatbaar. Wellicht een mooie start van wat ooit Ophelia Moments kan worden? In de cursus worden sieraden van poly- meerklei gemaakt, zoals hangers, oorbellen, broches, maar ook bijzondere kralen. Oude bebouwing verdween, nieuw kwam er voor in de plaats. Voor burgemeester Van Eijk een prima boek om Aalsmeer toen en nu nader te leren kennen. De Dorcaswinkel is een echte kringloopwinkel. Gebruikte goederen kunnen worden gebracht en na selectie en schoonmaken krijgen deze een plaats in de winkel.

Volgens Wesselius is er veel belangstelling. Een prestatie waar de leden van de werkgroep en de vrijwilligers trost op mogen zijn. CDA fractievoorzitter Jaap Overbeek prijst de inzet van de vrijwilligers. Zonder de inzet van de honderden vrijwilligers in Aalsmeer zouden veel verenigingen en instellingen niet kunnen functioneren.

Ook voor hen persoonlijk geeft het veel voldoening om op deze wijze een rol te blijven spelen in de samenleving. Daarnaast vind ik de sociale functie die de Dorcaswinkel heeft van onschatbare waarde. Tijdens de Denise Fashion Moments worden de laatste trends geshowd door drie professionele mannequins. Daarnaast presenteert Trendy Hair deze avond bij Denise Fashion het beauty fenomeen Moroccan oil treatment voor zijdezacht, gezond en glanzend haar. Espago kiest wederom voor een avond in het thema van sieraden.

Melano spant de kroon met een unieke nieuwe collectie, maar ook de funky lijn armbandjes, kettinkjes en oorbellen van Lott komt uitgebreid aan bod. Altijd al meer willen weten over permanente make-up en cosmetische tatoeage? Neem dan deze gelegenheid om Tineke te ontmoeten, zij is de expert in Aalsmeer. Iedereen die Dirk, Marjolijn en Gonny kent, weet dat het organiseren van een sfeervolle avond voor klanten hen op het lijf geschreven is.

Passie voor het ondernemen en het vak straalt van hun af. Komt dan op 31 oktober tussen Er wordt ook aandacht besteed aan kleurgebruik, mengen van kleuren, combinaties met andere materialen, vormen en een beperkt aantal andere toepassingen dan sieraden. Polymeerklei is te combineren met tal van andere materialen, zoals glas kralen , hout, schelpen, metaal, verf, inkt, etc.

De mogelijkheden zijn enorm. Na elke les gaan de deelnemers met een eigen gemaakt sieraad naar huis. Vervolgens kan thuis lekker verder geoefend en uitgeprobeerd worden. Zodra je een aantal technieken beheerst kun je deze naar eigen inzicht combineren en kun je ook met allerlei andere materialen toepassingen verzinnen. Iedereen kan aan deze cursus deelnemen. Er zijn pastamachines aanwezig zijn en polymeerklei kan tijdens de cursus gekocht worden of zelf meegenomen worden.

Uiteraard zullen ook andere materialen aanwezig zijn en de deelnemers mogen zelf ook van alles meebrengen.

De cursus kost 90 euro per persoon. Voor inlichtingen of inschrijvingen: www. Spiritueel lied Jan Leliveld! Het is een mooi spiritueel lied en beschrijft dat het niet uit maakt of je donker of blank, hetero of homo, kind of volwassenen, dik of dun, oud of jong bent.

Daarnaast is iedereen vrij om eigen keuzes in zijn of haar leven te ma- ken. Een krachtig orkest begeleidt de warme stem van Jan. In de videoclip extreme verschillen van diverse mensen uit de maatschappij, die harmonieus meezingen alsof het hun eigen lied is.

De videoclip staat inmiddels al op youtube. Hij heeft nergens belangen bij behalve bij de waarheid, zo zegt hij zelf. Op uitnodiging van de bibliotheek Amstelland verzorgt Ad van Liempt op vrijdag 2 november een lezing over het boek in De Oude Veiling in de Marktstraat. Tijdens de lezing zal Van Liempt over de achtergrond van het boek vertellen en met het publiek in gesprek gaan.

Na de bezetting wordt hij gekwalificeerd als landverrader, want Dorbeck lijkt niet te bestaan. Heeft Osewoudt hem verzonnen? Het personage Osewoudt is gebaseerd op Anton van der Waals, Nederlands grootste verrader tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van der Waals beriep zich tijdens zijn berechting op een dubbelganger die hem tot zijn daden zou hebben aangezet. Bibliotheekleden krijgen deze geweldige roman cadeau tijdens de maand november in het kader van de Nederland Leest campagne.

De lezing is van Meer informatie over de lezing is te vinden op de website van de bibliotheek www. Dit schip maakte ooit deel uit van de Holland Amerika Lijn, maar is uit de vaart genomen en heeft in Rotterdam een mooie plek gekregen. Het schip doet dienst als hotel, congrescentrum en museum tegelijk en is vrij toegankelijk. Een mooie kans voor de fotogroep om hier tijdens de uitgaansdag een bezoek aan te gaan brengen.

Conny Fabry was gehuwd met Danny Fabry en bracht samen met hem enkele duetten uit. Toen Conny en Danny uit elkaar gingen stapte Conny even uit de media. Toen in haar huurcontract voor de taverne niet verlengt werd besloot Conny ook definitief te stoppen met zingen.

Fabry werkt nu als cipier in een gevangenis en mist het podium niet. Danny Fabry - Alleen bij jouw Danny Fabry - alles gaat over. Evening Stars. De Evening Stars is een band die al meer dan dertig jaar in Noord- en Oost Nederland aan de weg timmert en bekend staat om zijn grandioze live optredens. Het orkest onderscheidt zich door te werken met een zangeres en allround muzikanten.

Ze zijn geliefd bij jong en oud door het zeer brede repertoire met onder andere een countryset. Het repertoire is altijd up-to-date waarbij eigen hits als "Onze poes en buurmans kater" en de regionale piratenhits niet vergeten worden.

The Evening Stars - 't Bokkie van de buren. De "Pips" waren familieleden van haar. De groep is vooral bekend van hits als Midnight train to Georgia en Baby don't change your mind. Gladys Knight begon vanaf haar vierde te zingen in een kerkkoor. Haar ouders zongen in een gospelkoor. Haar moeder schreef haar in als zevenjarige in voor Ted Macks Original Amateur Hour, een talentenjacht op televisie vergelijkbaar met Idols.

Ze won de eerste prijs en een geldbedrag van dollar. Een jaar later trad ze op de tiende verjaardag van haar broer Merald op, bijgestaan door Merald, haar zus Brenda en haar neef en nicht William en Eleanor Guest.

Een andere neef, James "Pip" Woods, vond dat ze van zingen hun beroep moesten maken en gaf hen zijn bijnaam: The Pips. Vanaf ging de groep daadwerkelijk optreden. Eleanor Guest en Brenda Knight verlieten echter in dat jaar de Pips om een gezin te stichten. Ze werden vervangen door weer twee andere neven: Edward Patten en Langston George. In scoorden The Pips hun eerste hit met de single Every beat of my heart, die de zesde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot behaalde.

Ook Gladys Knight zelf trok zich kort daarna terug om kinderen te krijgen. Twee jaar later kwam ze terug om haar twee kinderen te kunnen onderhouden. Daarna scoorde de groep twee kleine hitjes met Giving up en Lovers always forgive. Na nog twee kleine hitjes betekende dit de definitieve doorbraak.

Met I heard it through the grapevine kwamen ze in op 2 in de Amerikaanse hitlijst. De versie van Marvin Gaye werd een jaar later ook uitgebracht en stond toen zelfs zeven weken op de eerste plaats.

Marianne Weber. Marianne Weber Utrecht, 5 december is een Nederlands zangeres van het levenslied. Weber vormde aan het begin van de jaren negentig samen met Jan Verhoeven het Holland Duo. Ondanks enkele kleine succesjes, ging ze solo verder. In scoorde ze haar eerste hit met Ik weet dat er een ander is. Een andere hit van Weber uit die tijd was Schrijf me nooit geen mooie brieven meer. Na enkele relatief goed verkopende albums te hebben uitgebracht, nam Weber in in het geheim een CD op met de toen nog vrij onbekende Frans Bauer.

Het werd haar grootste succes tot dan toe. Het schijfje ging De uitgebrachte single De regenboog werd een nummer 1-hit in de Nederlandse Top Weber treedt anno nog steeds regelmatig op voor volle zalen en is een graag geziene gast op het TROS Muziekfeest.

Ook scoort ze nog regelmatig hits met liedjes als De Italiaan en Als dit geen liefde is. Hij stelt zich graag even voor. Voor de derde keer op rij ben ik door het CDA in Gilze en Rijen gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is een grote eer en hieruit.

Ik kan niet anders zeggen dan dat ik hier erg dankbaar voor ben en. Vanzelfsprekend draait de campagne van het CDA in Gilze en Rijen niet alleen om mij, maar om een heel team van betrokken en deskundige leden. Ik verzeker u De afgelopen acht jaar heb ik met veel inzet invulling gegeven aan het wethouderschap en ik hoop dit in de komende periode ook te kunnen doen.

Hierbij sta ik voor betrokkenheid, duidelijkheid, verbinding en transparantie. Wat mij betreft vier zaken die van groot belang zijn om iets te kunnen bereiken voor de gemeenschap. Als gemeente staan wij er goed voor. Onze voorzieningen zijn. Denk hierbij aan de huisvesting van ons basisonderwijs, aan onze culturele centra en aan onze sportvoorzieningen, zowel binnen als buiten. En dit alles realiseren wij samen tegen relatief lage lasten. Gilze en Rijen behoort namelijk tot de goedkoopste gemeenten van Nederland.

En dat moet zo blijven! Voor al deze dingen maak ik mij ook de komende vier jaar weer hard. Ik sta voor goede prestaties vanuit passie en plezier, voor Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen!

Meer strips? Ga naar facebook. Bestellen stripboekjes via www. Vindt u onze kerstshow ook zo mooi? Stem dan op ons en ga naar; www. Gouden Paren Concert Zondagmiddag 26 november vanaf Je hoeft niet eens op internet een ticket te bestellen. De entree in CC de Schakel is gratis! De harmonie en drumband kwamen een serenade brengen na de receptie en werden vergezeld door de buurt. Feesten worden anders, de Gilse harmonie wordt ouder, vooral kleiner en kan de straat meer niet op.

Jaren geleden is de overstap met succes gemaakt. Het verhaal van het huwelijk wordt verteld en speciaal voor jullie wordt een muziekstuk gespeeld. Het is nog steeds de moeite waard om op zondagmiddag op nummer levende blaasmuziek te horen.

Jeugdorkestleden tussen de anderen. Dirigent Rob Ysebaert heet iedereen welkom en start met de Sinterklaasmarsen. Nog even inventariseren van de benodigde harpjes en tegelijk wordt de volgende muziek al opgezet.

Jeugd en volwassenen spelen samen een selectie uit de Westside Story van Bernstein. Van Maria tot I like to be in America. Slagwerk even apart voor de ritmische gedeelte, Rob legt wat accenten en laat de trombones apart spelen. Klinkt goed, er is weer hoop.

Afscheid genomen van een veeleisende dirigent. Jammer genoeg ook van enkele. Maar gelukkig is het plezier in samen musiceren weer teruggekomen, aldus enkele ervaren muzikanten. De professor, die zo graag loopt, gelooft er stellig in en St. Nu de Wildschut en de Bolster nog! En de ouders die hun kinderen een alternatief voor de vele schermen willen bieden.

Een uitnodiging om te komen kennismaken tijdens het Gouden Parenconcert. Vervolgens voegen ze zich in het orkest en wordt getoond waartoe goed repeteren kan leiden met de West Side Story.

Tenslotte een swin-. Een en ander wordt aan elkaar gepraat door kapelaan Jochem van Velthoven, die voor ieder echtpaar een passend verhaal zal hebben. De harmonie gaat hiermee weer terug in de historie, waarin men altijd een geestelijk adviseur had. Sint Cecilia zal haar best doen en het concert ook deels opdragen aan haar oudste lid, Piet Koks die t.

Zoals de ouden zongen, piepen de jongen. Achter Sinterklaas aan. Samen met muzikanten van de harmo-. En het andere spel kwam van percussiegroep Gils Geweld, ook. Onder de deelnemende talenten is er aan de winnaar een wisselbokaal uitgereikt, inclusief 25 consumptiebonnen.

Het was een fantastisch spektakel op en rondom het podium, de deelnemers hadden alles uit de kast gehaald om die felbegeerde wisselbeker mee naar huis te nemen. De winnaars van de avond werden de AvD-tjes.

De tweede en ook de aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan de Raad van Elf. Francien Lang, illustratrice van kinderboeken, kwam live illustreren. De bibliotheek werd druk bezocht. Uiteraard nodigen we je dan uit om de uitdaging aan te gaan. Daarnaast kwam je alles te weten over het maken van boeken. En om het programma helemaal compleet te maken was er een facepainter. Prikkelt jouw fantasie en creativiteit en wil je ook in aanmerking komen voor de felbegeerde wisselbeker dan is volgend jaar jouw kans!

Op zaterdag 11 november ging ut dak eraf! Het was een avond vol muziek, zang en acts van bekende en onbekende talenten. Diverse kapellen en disco zorgden voor een fantastische sfeer over de gehele avond.

Na de bekendmaking van de Prins kwamen de artiesten op het podium. Daarna was er voor iedereen iets lekkers en konden de kinderen zelf tekenen en mooi geschminkt worden. Ook een aantal atleten van Spiridon stonden daar aan de start. Toch kozen er ook atleten van Spiridon voor de cross in Oosterhout. De jeugdatleten waren bij de meisjes goed vertegenwoordigd. Een klein stukje daarachter volgde Noelle Schalk 8e en Vera vd Burg 16e. Goed gedaan meiden! Laura Hamming liep de korte cross junioren B.

Haar trainingen bij Jan Menssen beginnen hun vruchten af te werpen en ze werd 3e dame. Goed gedaan Laura! Dyanne Verpaalen is op. Top gedaan Dyanne! Ze hebben de smaak te pakken. Zo leuk die crossen. Helaas was Shinouk niet helemaal lekker en moest stoppen. Marijke liep op haar eigen tempo de cross uit. Marionne Kat haalde de 3e plaats en liep een constante cross op haar eigen tempo.

Monique van Beurden heeft ook de smaak van het crossen te pakken en kwam als 4e dame binnen. Cor Lambregts 2. Sjan Kroos 3. Tony van Avendonk 4. Cees van Gool 5.

Gerard Timmermans 6. Peter Poot. Top Jolanda dat je weer meedoet aan de crossen. Een topprestatie van Hans.

Leuk Cees dat je weer mee deed! Daarna was het de beurt aan de masters mannen onder de Helaas waren er hier minder Spiridonners aanwezig. Maar gelukkig was er voor elke categorie in ieder geval 1 man. Voor de punten van de vereniging heel goed. Michel Broeders liep een goede cross bij de mannen senioren. Goed gedaan mannen en leuk dat jullie er waren! Leida Grave 58 pnt. Diny Leeggangers 58 pnt.

Volgende kaartmiddag wo. Er waren maar liefst 58 jeugdleden die zich hadden opgegeven, wat een enorme opkomst, geweldig! De jongste aanwezige was 6 jaar en de oudste bijna 18 jaar en verder alles wat er tussenin zit was er bij. We hadden de hele. Er werden allerlei spelletjes verzonnen rondom het springen, van tikkertje tot vang het team van JumpXL.

Kortom: de kinderen hebben zichtbaar genoten deze avond. Moe maar voldaan weer in de bus terug naar huis. Jongens en meiden, bedankt voor deze supergezellige avond. Over de heuvels en door het losse zand terwijl het parcours op sommige plaatsen ook de nodige modder bevatte. De overwinning smaakte naar meer en de limonade en snoep in de pauze ook! Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas ik zie hem al staan.

Hoe huppelt zijn paardje het dek op en neer, hoe waaien de wimpels al heen en al weer. Een paar weken per jaar staat het leven voor kleine kinderen stil. Als Sinterklaas met zijn pieten naar Nederland komt, is eigenlijk niets anders meer belangrijk. Dat moet je als ouder wel beseffen. Net als zijn pieten, de cadeautjes, de sinterklaasliedjes, het snoepgoed, de stoomboot en het ritueel van het schoen zetten.

Allemaal even spannend. Krijgt je baby er misschien nog niets van mee, maar voor de peuter begint Sinterklaas langzaamaan betekenis te krijgen en de geheimzinnigheid rondom deze goede man levert spannende momenten op, maar ook veel pret! De consument wordt op allerlei manieren geprikkeld tot aanschaf van steeds grotere en duurdere cadeaus. Maar als je er bewust mee omgaat, wordt het een fantastisch feest.

Zie ginds komt de stoomboot Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe: Wie zoet is krijgt lekkers; wie stout is de roe! Oh, lieve Sint Nicolaas kom ook eens bij mij en rijd toch niet stilletjes ons huisje voorbij! Een speelgoedwinkel is sfeerbeleving met kwaliteitsspeelgoed in alle soorten en maten van bekende merken zoals, Airfix, Gibsons, Haba, Sousa.

Grote collectie kinderfietsen, skelters, steps, loopfietsjes. Aan pepernoten was er geen gebrek, alleen: waar laat je die? Op het Raadhuisplein was al vanaf half een muziek te horen, maar de Sint werd pas om kwart over een verwacht. Tegen die tijd stonden er vele rijen kinderen. Dat hadden de kinderen allemaal kunnen zien in het Sinterklaasjournaal. Cadeautjes die overboord gingen, de boot die werd omgedraaid het grote boek dat in het water terecht kwam.

Maar zoals ieder jaar is de Sint dit jaar weer gearriveerd. De Pieten hadden ondertussen weer plaats genomen op de brandweerwagen en gingen voorop in de optocht, gevolgd door de Sint. Alleen lieve kinde- Pepernoten. De Sint wist dat natuur- jaar hele erg veel en ze waren lijk al lang, want vorig jaar lekkerder dan vorig jaar. Dat had de burgemeester dit ook zei burgemeester Boelhouwer al verteld.

Gelukkig maar dat tenminste. Waar laat je troude Pieten zoveel cadeautjes wens die pepernoten? Nou, hebben ingepakt. Grote en voor kinderen is dat geen kleine cadeautjes. Overigens probleem. Niet in je een cadeautje is. Nadat iedereen een hand ren. Die stond er toen Sinter-. Van de Pieten kregen ze een speculaaspop en ze mochten ook nog even een cadeautje grabbelen. Niet uit een grabbelton, maar uit een grabbelzak van Sinterklaas.

De cadeautjes waren weliswaar klein, maar fijn. In een lekker zonnetje stonden al een hele hoop kinderen met hun ouders te wachten en werd het dus al gezellig druk op het Wilhelminaplein. Een mooi groot orkest stond er dus. Onder leiding van Jeroen Wouters hebben we bekende sinterklaasliedjes gespeeld maar ook nummers van de Club van Sinterklaas. Dit keer. We denken dat ze onderweg vanuit Spanje heel hard geoefend hebben, want het klonk leuk. Gezellig dat ze mee gedaan hebben.

Volgend jaar weer, kunnen we dat alvast afspreken? Mocht je een instrument spelen en ook graag samen muziek willen gaan maken? Ons opleidingsorkest repeteert van 18u45 tot 19u45 en het groot orkest van Vermoeid zit ik op de bank van het grote pietenhuis. Het geeft niets. Het was een geweldige dag. Wat heb ik weer veel vriendjes en vriendinnetjes gezien.

We waren wat aan de late kant. Dit jaar in een stralend zonnetje. De sfeer was geweldig en wat waren er veel kinderen.

Sinterklaas werd natuurlijk ontvangen door de burgemeester die vertelde dat de pepernoten dit jaar lekkerder waren dan ooit. Na het ontvangst van onze burgervader heeft Sinterklaas alle kindjes persoonlijk gedag gezegd. Het is tenslotte een kinderfeest.

Onze Jongens In Miami - Film - inloop Amsterdam Knives Out - film inloop Amsterdam Ogene (v.l.n.r. Amy Vol, Shelley Vol en Lisa Vol) tijdens de inloop van de film. Playmobil De Film inloop Amsterdam Dianne van den Eng tijdens de inloop op de rode loper.

8 thoughts on “Marianne - Various - De Jongens Van ;Break Out; Presenteren: Vol1 (CD)”

 1. Vijind says:
  View credits, reviews, tracks and shop for the CD release of De Jongens Van "Break Out" Presenteren: Vol1 on Discogs.
 2. Zutaxe says:
  Paprika records Ries Brouwers Postbus 11 St. Willebrord. Paprika Produkties Nederland
 3. Mazuzil says:
  de ­­jongens ­­lopen ­­de ­­hal ­­uit ­­om ­­niks ­­van ­­wat ­­zij ­­een ­­"spektakel" ­­noemen ­­te ­­missen ­­ maar ­­als ­­ze ­­zien ­­wie ­­er ­­op ­­de ­­draagberrie ­­ligt ­­vergaat ­­hun ­­het ­­lachen. HUN VRIENDIN, HUN SCHULD. DE FATALE AFLOOP VAN EEN STOMME GRAP.
 4. Kigajinn says:
  In de SW wordt ingegaan op allerlei aspecten van het werken aan de bouwsteen: het maken van keuzes voor een onderwerp, het nagaan wat je eigenlijk zelf wilt over enkele jaren, het verkennen van je.
 5. Mekora says:
  An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon.
 6. Mor says:
  Full text of "The music of the waters.A collection of the sailors' chanties, or working songs of the sea, of all maritime nations. Boatmen's, fishermen's, and rowing songs, and water legends".
 7. Kagakora says:
  Op mei presenteert Accent FM de Top Beste Piratenhits. Stem nu en bepaal welke piratenhits de top halen! En vergeet niet onze feestavond op zaterdag 18 mei met optredens van Boh Foi Toch en Falsch und Verruckt.
 8. Taujin says:
  Zo heb ik twee jaar kunnen werken met elf wereldberoemde artiesten aan de productie van de CD ‘Another Touch’. De ex man van Marianne komt ter sprake. Ze spreekt vol liefde over hem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *